ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

Üdvözöljük weboldalunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Alábbi dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (www.kertitermekek.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Impresszum: Eladó adatai

Név: Sicambriacom Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1062. Budapest, Bajza utca 58.
Levelezési cím: 1062. Budapest, Bajza utca 58.
Adószám: 14888975-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 924657
Telefonszám: +36 30 977 7921
E-mail: info@kertitermekek.hu
Weboldal: https://kertitermekek.hu
Szerződés nyelve: magyar

A tárhely-Eladó adatai:
Név: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: +36 1 700 40 30
E-mail: info@ezit.hu

2. Fogalmak

Felek: Vásárló és Eladó együttesen

Vásárló: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Vásárlói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya Vásárlónak minősül

Weboldal: https://www.kertitermekek.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vásárló között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan vásárlói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Weboldal kínálatában szereplő, a Weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A Vásárló és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: Vásárlói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

3. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától hatályos és annak visszavonásáig érvényes. Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, amennyiben valamilyen módosításra okot adó körülmény keletkezik. Ilyen a céggel kapcsolatos változások, szállítási költség változás, jogszabály-változás, üzleti érdekek. Az esetleges módosításokat a Eladó azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi.
Ezen idő alatt a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni, vagy felmondani azt. Vásárlók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Eladó fenntartja magának a jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint annak terjesztésének megváltoztatása tekintetében.

5. Szerződéskötés feltételei

Vásárló a weboldalon történő regisztrációjával/ vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Vásárló a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az Eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, illetve hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik (amennyiben történt regisztráció az oldalon).

6. Megvásárolható termékek köre

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.
A termékekre vonatkozó megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos logisztikai díjakat.

A weboldalon az Eladó részletesen feltünteti a termékkel kapcsolatos adatokat, azaz a termék nevét, leírását, méreteit és egyéb fontosabb logisztikai adatot. A termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, néhol illusztrációként szerepelhetnek.

Akciós ár megjelenítése esetén Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Vásárlót az adott akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást. Mindezek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

Az előzőekben ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

7. A megrendelés menete

Weboldalon történő megrendelés

A weboldal termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A weboldalon a Vásárló menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az „Akciós termékek” kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a „készlet erejéig” megjelölés.

Amennyiben a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre a +36 30 9777921 telefonszámon.

A weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerüen jelennek meg.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, illetve az egyéb esetlegesen felmerülő logisztikai költségeket. Ezekről pontos és részletes információt a megrendelt termékek, azok mennyisége, kiszállítás helye, a Vásárló által kiválasztott futárszolgálat figyelembevételével ajánl a rendszer.

Megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható.

Vásárló a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár oldalon lévő Törlés gomb segítségével lehetőség van a kosár adott tételét törölni a kosárból.

A Vásárló a Tovább gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben, és a weboldalon tájékozódhat.

A megrendelés következő lépéseként a Vásárlónak ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot (házhozszállítás, illetve személyes átvétel), valamint az átvételi módhoz kapcsolódó szállítási és számlázási címet meg kell adni.

Házhoz szállítás esetén a rendszer felajánlja az adott szállítási címhez kapcsolódó futárszolgáltatási lehetőséget. Amennyiben „speciális nagyméretű” termékről van szó, melyet futárszolgálat nem tud elszállítani, egyedi ajánlatot kérhet a Vásárló, melyet az „Egyedi szállítást kérek” bepipálásával indíthat. Egyedi szállítási ajánlatot a webáruház maximum 2 munkanapon belül igazol vissza, melyre jóváhagyást kér a Vásárlótól. Csak jóváhagyott szállítási ajánlattal adható le megrendelés.

A szállítási feltétel megadását és elfogadását követően a fizetési módot tudja kiválasztani, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. A webáruházban alkalmazott fizetési módokat és azok feltételeit a 8. pont részletezi.

A fizetési mód kiválasztását követően a „Következő” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizhető a rendelés valamennyi adata és csak ezután adható fel a megrendelés. Módosításra, törlésre csak visszalépéssel van lehetőség, illetve megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével kerül sor, mely gomb megnyomásával Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vásárló ajánlatát a Eladó jelen ÁSZF alapján 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy Vásárló mentesül az ajánlattételi kötöttsége alól.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a megrendelés a weboldalon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vásárló ajánlata elfogadásának. Amennyiben Vásárló azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vásárló adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Vásárló köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Eladóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Vásárló a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel a Eladóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg a Eladó rendszerébe.

A megrendelést Eladó legkésőbb a következő munkanap során egy második e-mail útján igazolja vissza.  A szerződés a Vásárló általi megrendelésnek a Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Nagyméretű termék szállítása esetén minden esetben telefonos egyeztetés szükséges a Vásárlóval, a kiszállítási költségek és esetleges behajtási költségek miatt. Minden megrendelés egyedi szállítási kihívást jelenthet, így mindig a legköltséghatékonyabb, és legjobb kiszállítási metódust használjuk.

Emailben történő ajánlatkérés és megrendelés

Webáruházunkban lehetőség van egyedi ajánlatkérésre is a forgalmazott termékek körében. Egyedi ajánlatkérés esetén kollégáink munkanapokon 8.00-17.00 óráig állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon: +36 30 9777921
E-mail-ben: info@kertitermekek.hu

Eladó vállalja, hogy a termékek értékesítését a weboldalán feltüntetett érvényes fogyasztói árak és szállítási díjak alapján végzi és tesz ajánlatot a Vásárló részére.
Az ajánlattétel kizárólag írásban történik a Vásárló által megadott email címre. Az ajánlat érvényessége az ajánlatban szereplő dátumig érvényes.

A Vásárlónak lehetősége van az ajánlatban szereplő érvényességi dátumig döntenie az ajánlat visszautasítása vagy elfogadása mellett. Amennyiben Vásárló elfogadja Eladó ajánlatát, úgy Eladó a jelen ÁSZF alapján 48 órán belül visszaigazolja azt.
Nagyméretű termék szállítása esetén minden esetben telefonos egyeztetés szükséges a Vásárlóval a kiszállítás időpontjával kapcsolatban. Minden megrendelés egyedi szállítási kihívást jelenthet, így mindig a legköltséghatékonyabb, és legjobb kiszállítási megoldást használjuk.

Az ajánlat és a szállítási feltétel elfogadását követően a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
A webáruházban alkalmazott fizetési módokat és azok feltételeit a 8. pont részletezi.

8. Fizetési módok

Átutalás

Vásárlónak lehetősége van a rendelés összértékét átutalás útján kiegyenlíteni. Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a Díjbekérőben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
Kedvezményezett neve: Sicambriacom Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: MKB 10300002-10475403-49020012
IBAN: HU39 1030 0002 1047 5403 4902 0012

Bankkártyás fizetés online

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Eladó az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.
Online bankkártyás fizetéskor az alábbi adatok megadására van szükség:

1. Kártyatulajdonos neve – a kártya előlapján szereplő név.
2. Kártyaszám – a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.
3. Lejárati idő – a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.
4. Érvényesítési kód – a kártya hátlapján, az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2, vagy CVC2).

Elfogadható bankkártyák:
– MasterCard termékek: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
– Visa termékek: VISA, VISA Electron
– American Express (dombornyomott)
– Electron (nem dombornyomott): Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával weboldalunkon. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.

Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

A Eladó részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Eladó irányába az általa okozott károk tekintetében.

Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy Eladó a vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát e-mailben továbbítja Eladó a Vásárló felé. A Eladó által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

Vásárló tudomásul veszi, hogy csak azok a számlák kerülnek a NAV rendszerébe, amelyek esetén Vásárló a weboldalon a számlázási címnél kiválasztja, hogy „cég”-ként kíván vásárolni, és a névnél cégnevet ír be. Amennyiben egy természetes személy Vásárló vásárol, akkor nem utalhat céges bankszámlaszámról, illetve, ha egy Vásárló cégként vásárol, akkor nem utalhat természetes személy tulajdonában lévő bankszámlaszámról.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, úgy a Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

9. Házhozszállítás és személyes átvétel feltételei

Eladó a házhozszállítást Magyarország teljes területén teljesíti.

Szállítási módok:

 • Saját futárral való kiszállítás
 • Külső futár céggel való kiszállítás (Express One Hungary Kft.)
 • Saját tehergépjárművel történő kiszállítás
 • Külső gépjárművel történő kiszállítás (Tri-Can Group Kft, Mozzola Hungary Kft.)

A Eladó a megrendelt termék kiszállítását a teljes vételár megfizetését követően Vásárló által jóváhagyott, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail-ben foglalt Futárszolgálattal/fuvarozóval és szállítási határidővel valósítja meg.

A kertitermekek.hu webáruházban történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől, mennyiségétől, illetve a szállítás helyétől függő szállítási díjat, illetve esetenként raklap és logisztikai díjat kell megfizetni.

A várható szállítási időről a szállítás megvalósítása előtt a Eladó és esetlegesen a Szállítmányozó telefonon tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót soron kívül a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását Eladó ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelést igazoló e-mail-t, vagy rendelés számot a futárEladónak.

Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Eladó jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja Eladóhoz, mely számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Eladó jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár vagy a szállítmányozó sofőrje előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el!

Személyes átvétel

A weboldalon megrendelt termékek átvételére személyesen is lehetősége van a Vásárlónak.
Személyes átvétel esetén az átvételi pont címe:

Mozzola Hungary Kft
1214. Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 195-197
Telefon: (06 1) 276 8459
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat, vasárnap Zárva
Az átvételi mód ebben az esetben DÍJTALAN.

10. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap, illetőleg az ajánlatban feltüntetett szállítási határidő.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
 • a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
 • a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések
 • a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.

A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

11. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A Vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja.
Az elállási jog gyakorlására a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakában, illetve a termék Vásárló, vagy az általa megbízott harmadik személy által történt átvételétől számított 14. napjáig van lehetősége a Vásárlónak.

Termékvisszaküldés esetén a visszaküldés közvetlen költségét a Vásárló viseli.
Nem illeti meg elállási jog a Vásárlót olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló igényeire szabtak.

Eladó az elállási nyilatkozat megérkeztét, illetve a termék sértetlen visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállás tudomásszerzésétől számított 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

Amennyiben Vásárló az elállási jogával élni szeretne, annak jelzését 14 napon belül megteheti Eladó elektronikus (E-mail) elérhetőségén írásban. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló a Eladó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A Eladó nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Vásárló köteles a 14 napos visszaküldési határidőt tartani, az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut/árukat, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben, valamint az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU számú irányelvében érhetők el.

Vásárló egyéb panaszával Eladót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken is megkeresheti. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Vásárlónak minősülő Vásárlókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:
A Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Vásárló kifejezett kérésére keresi fel a Vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

10. Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vásárlói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Eladó adott okot.

Vásárló (ha Vásárlónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Eladó jótállásra köteles.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Panaszkezelés

Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36 30 9777921
Internet cím: https://www.kertitermekek.hu
E-mail: info@kertitermekek.hu

A Vásárló szóban vagy írásban közölheti Eladóval a panaszát, amely a eladónak, illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. Vásárló neve, lakcíme,
 2. panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. jegyzőkönyvet felVásárló személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 6. jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy a Vásárló a vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vásárló fogyasztói panaszát a vállalkozás elutasítja, úgy Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A Fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló, törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Vásárló az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Weboldal: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy weboldalot, amelybe a Vásárlók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Vásárlók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Vásárló és az Eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

13. Egyéb rendelkezések

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Sicambriacom Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A Eladónak nincs a Vásárlókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat Eladó szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban is tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, amennyiben már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vásárló által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. A Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a weboldalon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vásárló ajánlatát) Eladónak a hibás áron nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén a felek között nem jön létre szerződés. Amennyiben Vásárló hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának Eladó részéről. Hibás áron történő Vásárló általi ajánlattétel (megrendelés) esetén a Eladó munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vásárló a hibás ár helyett a Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el:

https://kertitermekek.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Budapest, 2021. 06. 24.